Raportowanie roczne bez tajemnic. Warsztaty z Doradcą.
Obowiązki giełdowe – czy znasz wszystkie i wypełniasz je prawidłowo?

26 stycznia 2022 roku, szkolenie/webinar

Zapraszamy do udziału w webinarium BIK, podczas którego przekażemy Państwu niezbędne wskazówki związane z przygotowaniem raportu rocznego, wskażemy rozwiązania oraz omówimy istotne ujawnienia, tak aby nic nie pominąć w trakcie prac nad dokumentem.

W CZASIE SZKOLENIA:

 • przypomnimy zakres raportu rocznego wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,
 • omówimy obligatoryjne elementy raportu rocznego i podamy praktyczne wskazówki ważne w czasie pracy nad raportem,
 • przyjrzymy się zasadom DPSN2021 w kontekście raportowania rocznego,
 • przypomnimy o harmonogramie zwołania ZWZ przez Spółkę,
 • przedstawimy praktyczne i formalne aspekty tworzenia i zarządzania informacją giełdową, w tym informacją poufną finansową,
 • zwrócimy uwagę na funkcjonujące w Spółce regulacje dot. funkcjonowania spółki giełdowej,
 • podzielimy się spostrzeżeniami i praktycznymi rozwiązaniami problemów spotykających na co dzień naszych Klientów.

SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST:

 • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych,
 • Pracownikom Biur Zarządów,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

TERMIN*: 26 stycznia 2022 roku

START: godz. 10.00

ZAKOŃCZENIE: godz. 14.00

KOSZT: 490 zł + VAT/osoba

Osobom zapisanym po opłaceniu faktury prześlemy indywidualny link do szkolenia.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Raportowanie roczne bez tajemnic. Warsztaty z Doradcą.
Obowiązki giełdowe – czy znasz wszystkie i wypełniasz je prawidłowo?

26 stycznia 2022 roku, szkolenie/webinar

BLOK I 10.00-11.15

RAPORT ROCZNY – CZY TO NADAL „WYZWANIE”?

 1. Jak zaplanować prace nad raportem – elementy/dokumenty/oświadczenia.
 2. Sprawozdawczość Zarządu – zakres ujawnień.
 3. Polityka różnorodności – obowiązkowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym.
 4. Informacje niefinansowe – taksonomia jako system klasyfikacji działalności.
 5. Jednolity Europejski Format Raportowania (ESEF) – już obowiązuje.
 6. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 a ujawnienia w raporcie rocznym.
 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie – organizacja i kompletowanie dokumentów. Rola Rady Nadzorczej.
BLOK II 11.30-12.30

RAPORT ROCZNY A FINANSOWA INFORMACJA POUFNA – CZY TO NADAL „PROBLEM”?

 1. Czy katalog informacji cenotwórczych-finansowych jest zamknięty?
 2. Obowiązek publikowania danych finansowych w kontekście finansowej informacji poufnej – co raportować przed raportem okresowym?
 3. Informacja poufna a consensus rynkowy.
 4. Raport roczny a informacja poufna opóźniona.
 5. Wytyczne raportowania i problemy związane z trybem opóźnienia informacji poufnej – obrona decyzji o opóźnieniu.
 6. Kaskadowa forma prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych – ułatwienie dla emitenta.
 7. Informacja poufna a tajemnica przedsiębiorstwa – problemy z udostępnianiem informacji poufnej.
 8. Praktyka rynkowa spółek.
BLOK III 12.45-13.45

OBOWIĄZKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ – CZY WSZYSCY ZNAJĄ SWOJE OBOWIĄZKI?

 1. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi.
 2. Transakcje na instrumentach finansowych emitenta podlegające powiadomieniu.
 3. Osoby pełniące obowiązki zarządcze i ich osoby blisko związane.
 4. Okres zamknięty – praktyka obowiązywania zakazów.
 5. Potrzeba posiadania wewnętrznych regulacji – doświadczenia, praktyka stosowania – w zakresie:
  • raportowania i obiegu informacji poufnej w spółce,
  • adresatów procedury dot. ograniczeń w transakcjach na akcjach emitenta,
  • polityki wynagrodzeń,
  • istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • informowania o nieprawidłowościach – sygnaliści.

PIOTR PALIŁO – PREZES ZARZĄDU BIURA INFORMACJI KAPITAŁOWYCH.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych – firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego –
m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

EWA TOMASZEWSKA
MANAGER DS. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W BIURZE INFORMACJI KAPITAŁOWYCH

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyk w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

MAŁGORZATA WARZECHA
MANAGER DS. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W BIURZE INFORMACJI KAPITAŁOWYCH

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie i znajomość praktyki rynkowej w zakresie szeroko rozumianych relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., uzupełnione o wiedzę z obszaru funkcjonowania grup kapitałowych. Jako manager ds. IR, przez wiele lat odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

KOSZT: 490 zł + VAT/osoba

PŁATNOŚCI: prosimy dokonywać przelewem na numer rachunku bankowego:
Santander Bank S.A. O/Wrocław o numerze:
13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07 z dopiskiem: „SZKOLENIE – WEBINARIUM, 26 styczeń 2022”.

TERMIN PŁATNOŚCI: płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.
Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury „pro forma”.

ZGŁOSZENIA I KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Zgłoszenia można dokonać na adres: bik@bikinvest.com.pl lub poprzez Formularz zgłoszenia.
Kontakt telefoniczny: 071 77 63 693, mobile: 501 626 480, 663 922 301.

  Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-024) przy ul. Wietrznej 18/14 (dalej: „BIK”).

  Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia w dniu 10 luty 2021 rok, w tym w celach kontaktowych (imię i nazwisko i mail). Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonego szklenia, a po jej zakończeniu do czasu: 2) przedawnienia roszczeń publicznoprawnych z dokumentów księgowych wystawionych w związku ze szkoleniem 3) w przypadku przetwarzania w celu marketingowym do czasu skutecznego zastosowania przez Ciebie środka prawnego mającego na celu zaprzestanie przetwarzania (np. sprzeciw lub żądanie usunięcia danych) – w zależności od tego który termin będzie późniejszy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji umów, kontaktu z klientem oraz promocji usług.

  Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby pełniące funkcje zarządcze w podmiotach z grupy kapitałowej BIK, osoby uczestniczące w szkoleniu w dniu 10.02.2021 roku, oraz dostawcy usług informatycznych.

  Przekazywanie danych do państw trzecich: Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Twoje uprawnienia: Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z RODO.

  Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Obowiązek podania danych: Jeśli wcześniej nie podawałeś nam swoich danych wiedz, że podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z BIK.