Przygotowujemy od podstaw lub aktualizujemy już istniejące wewnętrzne regulacje dotyczące obiegu informacji poufnych i wypełniania obowiązków informacyjnych.

Opracowanie jasnych, przejrzystych procedur gwarantuje prawidłowy obieg informacji w Spółce i zapobiega popełnianiu błędów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

W ramach współpracy z Klientem sporządzamy m.in. następujące dokumenty:

  • Procedurę sporządzania, zatwierdzania i przekazywania raportów bieżących i okresowych
  • Regulamin obiegu informacji poufnych, obejmujący swoim zakresem proces pozyskiwania danych od jednostek organizacyjnych Emitenta i podmiotów powiązanych, archiwizowania dokumentacji, ochrony i zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych
  • Regulamin dotyczący ograniczeń w zakresie nabywania i zbywania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz inne posiadające dostęp do informacji poufnych

Do każdych opracowanych procedur i regulaminów nasi Klienci otrzymują pakiet bezpłatnych godzin konsultacji.

Pobierz folder informacyjny