Przy współpracy:

RAPORT ROCZNY ZA 2018 W NOWEJ ODSŁONIE
Spotkanie z Doradcą i Audytorem

17 stycznia 2019 roku, WARSZAWA

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o:

 • NOWE przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,
 • regulacje unijne i akty krajowe,
 • MSSF,
 • codzienną praktykę w rozwiązywaniu problemów Emitentów.

CELE SZKOLENIA:

 • Zaproponujemy jak zaplanować prace związane z przygotowaniem raportu rocznego,
 • Pokażemy nowe roczne ujawnienia, tak aby nic nie pominąć,
 • Przybliżymy zawartość sprawozdania zarządu na temat działalności, bo mamy tam nowe treści,
 • Wyjaśnimy wpływ zmian MSSF na raporty roczne,
 • Podamy praktyczne wskazówki dla współpracy: biegły rewident – komitet audytu – rada nadzorcza – zarząd,
 • Podzielimy się spostrzeżeniami i praktycznymi rozwiązaniami problemów spotykających na co dzień naszych Klientów.

W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, dyskutowania i omówienia problemów bezpośrednio ich dotyczących.

SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST:

 • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,
 • Pracownikom Biur Zarządu,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 17 stycznia 2019 r., Centrum Konferencyjnym Nimbus, Al. Jerozolimskie 98

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

KOSZT:
1.100 zł + VAT/osoba**
980 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały szkoleniowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

RAPORT ROCZNY ZA 2018 W NOWEJ ODSŁONIE
Spotkanie z Doradcą i Audytorem

17 stycznia 2019 roku, WARSZAWA

PANEL I
/10:00 – 13:00/
SPOTKANIE Z DORADCĄ DS. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

1. RAPORT ROCZNY WG NOWEGO ROZPORZĄDZENIA

 • raport roczny – co powinno się znaleźć i jak zaplanować prace nad raportem w świetle nowych ujawnień,
 • raport roczny bez listy osób mających dostęp do informacji poufnej,
 • sprawozdawczość Zarządu – szerszy zakres ujawnień,
 • opis Komitetu Audytu w oświadczeniu o ładzie korporacyjnym,
 • oświadczenia Zarządu, Rady Nadzorczej,
 • polityka różnorodności – obowiązkowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym,
 • raportowanie danych niefinansowych – podstawowy zakres, forma dokumentu.

2. RADA NADZORCZA – KOMITET AUDYTU – W PROCESIE TWORZENIA RAPORTU ROCZNEGO

 • „czteropak” odpowiedzialności Rady Nadzorczej to już nie wszystko!
 • dodatkowe obowiązki Rady Nadzorczej w raporcie rocznym,
 • rozdział II DPSN2016 – zadania Rady Nadzorczej,
 • sankcje.

3. ZMIANY W POZOSTAŁYCH RAPORTACH OKRESOWYCH

 • nowe ujawnienia uwzględniające regulacje w zakresie rachunkowości i przepisy o biegłych rewidentach,
 • umowna NOWA wartość „istotna” i „znacząca” wg Emitenta,
 • akcjonariusze – wskazówki prezentacji,
 • raporty śródroczne – zakres i zasady publikacji.
PRZERWA KAWOWA / 12:00 – 12:15/

1. FINANSOWA INFORMACJA POUFNA A RAPORT ROCZNY

 • finansowa informacja poufna – definicja i podstawowe zasady postępowania,
 • obowiązek publikowania danych finansowych w kontekście finansowej informacji poufnej – co raportować przed raportem okresowym?
 • informacja poufna vs. consensus rynkowy,
 • dywidenda – zmiana filozofii raportowania,
 • proces wypłaty dywidendy – informacja poufna etapowa.

2. PRAKTYKA EMITENTÓW

 • przykłady raportów bieżących,
 • pytania i odpowiedzi.
LUNCH / 13:00 – 13:30/

PANEL II
/13:30 – 15:30/
SPOTKANIE Z AUDYTOREM

1. WPŁYW ZMIAN MSSF NA RAPORTY ROCZNE – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN

 • nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”,
 • MSSF 16 „Leasing”,
 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
 • wnioski wynikające ze stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla sprawozdań finansowych za rok 2018.

2. BIEGŁY REWIDENT – KOMITET AUDYTU – RADA NADZORCZA – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 • Ustawa o biegłych rewidentach – co dotyczy Emitenta?,
 • biegły rewident i jego rola w pracach nad sprawozdaniem – zasady współpracy z firmą audytorską,
 • współpraca Komitetu Audytu z biegłym rewidentem,
 • biegły rewident i jego rola w raportowaniu niefinansowym.

3. JEDNOLITY FORMAT SPRAWOZDAWCZY ESEF – OD ROKU 2020.

Mariusz Kuciński – PKF Consult

Partner PKF Consult odpowiedzialny za rozwój usług audytorskich i konsultingowych, biegły rewident wpisany pod numerem 9802. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia czyli już ponad 25 lat. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Nadzoruje badania  sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów  sprawozdawczości oraz przekształcenia sprawozdań na międzynarodowe  standardy rachunkowości. Posiada znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rewizji  Finansowej, uczestniczy w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, w badaniu planów połączeń i przekształceń, bierze udział w sporządzaniu części finansowej prospektu i wycenach spółek i ich aktywów. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.
Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.
Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyka w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych . Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

1.100 zł + VAT/osoba*
980 zł + VAT/osoba* – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji.

* Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Deutsche Bank S.A. O/Wrocław,
o numerze: 13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „styczeń 2019”.

Płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.

Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury pro forma.

Zgłoszenia można dokonać na adres: bik@bikinvest.com.pl