OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PO PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Zakres oraz skutki nowelizacji

7 listopada 2019 roku, WARSZAWA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z doradcą i dyskusji nt. szeroko rozumianych dobrych praktyk w zakresie wypełniania obowiazków informacyjnych przez spółki giełdowe.

Wspólnie dokonamy ich analizy w świetle reżimu mar oraz w oparciu o dotychczasową praktykę rynkową i nadzorczą.

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Zaprezentujemy nowe rozwiązania wynikające z Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy II,
 • Przedstawimy zakres najważniejszych nowości z Ustawy o zmianie Ustawy o ofercie publicznej oraz niektórych innych ustaw,
 • Omówimy praktyczne i formalne aspekty tworzenia i zarządzania informacją giełdową,
 • Przypomnimy zakres zmian wynikający z nowego Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych i podamy praktyczne wskazówki ich stosowania,
 • Omówimy przypadki trudnych informacji poufnych – jak je zidentyfikować, ocenić ich cenotwórczość, zarządzać nimi i jaki zastosować tryb ich publikacji,
 • Podzielimy się spostrzeżeniami i praktycznymi rozwiązaniami problemów spotykających na co dzień naszych Klientów.

SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST:

 • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,
 • Pracownikom Biur Zarządu,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 7 listopada 2019 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne Nimbus, Al. Jerozolimskie 98

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

KOSZT:
1.100 zł + VAT/osoba**
980 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

Dla stałych Klientów BIK przewidziane zniżki.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
** Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu, opłat parkingowych

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PO PLANOWANEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW
Zakres oraz skutki nowelizacji

7 listopada 2019 roku, WARSZAWA

PANEL I
/10:00 – 13:00/

1. KRAJOWE USTAWY PO NOWELIZACJI – NOWE UJAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY O PRAWACH AKCJONARIUSZY II

 • polityka wynagrodzeń – zwiększenie transparentności w zakresie wynagrodzeń organów, rola Rady Nadzorczej i WZ,
 • zmiany w ewidencji KNF – ograniczenie ewidencji i jej elektroniczna wersja, rola Emitenta,
 • zmiany dotyczące przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego,
 • zasady zawierania przez Emitenta transakcji z podmiotami powiązanymi – próg istotności, rola Rady Nadzorczej, sposób obliczania, tryb upubliczniania informacji o transakcji,
 • identyfikacja akcjonariuszy – koniec z anonimowością akcjonariatu,
 • zmiana definicji oferty publicznej, spółki publicznej.

2. KONSEKWENCJE ZMIENIONEGO ROZPORZĄDZENIA KRAJOWEGO W RAPORTOWANIU BIEŻĄCYM I OKRESOWYM

 • ograniczony zakres raportowanych zdarzeń – czy słusznie?
 • nowe terminy raportowania – nie wszystko niezwłocznie!
 • zawarcie umowy z audytorem – luka informacyjna,
 • dywidenda – zmiana filozofii raportowania, a może informacja poufna?
 • nowe wymogi informowania w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • raporty okresowe – komplet dokumentacji, dodatkowe obowiązki Rady Nadzorczej i szerzej o Komitecie Audytu.
PRZERWA KAWOWA
/12:00 – 12:15/

3. INSIDERZY I OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE – ICH OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • lista osób mających dostęp do informacji poufnej vs. lista osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób z nimi blisko związanych,
 • obowiązki i oświadczenia insiderów,
 • obowiązki notyfikacyjne – kogo dotyczą?
 • transakcje podlegające notyfikacji – nietypowe przypadki,
 • wzór formularza powiadomienia – błędy i zasady dokonywania jego korekty, tryb przesyłania,
 • znaczni akcjonariusze – progi zaangażwania, tryb przesyłania zawiadomienia,
 • obowiązki po stronie Emitenta – publikacja powiadomień o transakcjach i zmianach zaangażowania,
 • okres zamknięty – czy zawsze funkcjonuje?
LUNCH
/13:00 – 13:30/
PANEL II
/13:30 – 15:00/

4. INFORMACJA POUFNA – PRZEPISY A PRAKTYKA

 • informacja poufna – jej elementy na przykładach,
 • katalog informacji cenotwórczych – czy warto tworzyć?
 • identyfikacja informacji cenotwórczej – czy podejście „ostrożnościowe” ma sens?
 • lista osób vs. sekcja osób, sekcja vs. sekcja stała, pułapki w tworzeniu sekcji stałej,
 • publikacja szacunków wyników finansowych w kontekście finansowej informacji poufnej – ważna decyzja Zarządu przed publikacją raporu okresowego,
 • opoźnienie ujawnienia informacji poufnej – tryb, zasady, ryzyka, ważne działania przygotowawcze,
 • dokumentacja w trybie opóźnienia – wzór wyjaśnienia, na co należy zwrócić uwagę, obrona decyzji o opóźnieniu,
 • kiedy i jak ujawnić informację poufną opóźnioną – tryb przekazywania, nieoczekiwane sytuacje.

5. AKTYWNOŚĆ ORGANU NADZORU

 • postępowania wyjaśniające i administracyjne w roku 2018,
 • analiza dotychczasowej praktyki nadzorczej na przykładach,
 • pierwsze kary z MAR,
 • statystyki nadzoru, porady praktyczne.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.
Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych – firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.
Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyk w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Posiada wieloletnie doświadczenie i znajomość praktyki rynkowej w zakresie szeroko rozumianych relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., uzupełnione o wiedzę z obszaru funkcjonowania grup kapitałowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, przez wiele lat odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

1.100 zł + VAT/osoba*
980 zł + VAT/osoba* – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji.

* Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu, opłat parkingowych.

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
Santander Bank S.A. O/Wrocław o numerze:
13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „konferencja listopad 2019„.

Płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.

Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury „pro forma”.

Zgłoszenia można dokonać na adres bik@bikinvest.com.pl lub poprzez Formularz.