OBOWIĄZKI INFORMACYJNE NA GPW – ZMIANY W REGULACJACH 2021
Doradca wsparciem w problemach i trudnościach w raportowaniu spółek giełdowych

10 lutego 2021 roku, szkolenie/webinar

SZKOLENIE – TYM RAZEM W WERSJI ZDALNEJ – TO OKAZJA DO:

 • „spotkania” i rozmowy z doradcami o praktyce spółek notowanych na GPW i NC,
 • pokazania praktycznych rozwiązań,
 • zadania pytania i uzyskania odpowiedzi,
 • wspólnej analizy przepisów, zapoznaniu się z konkretnymi rozwiązaniami.

W CZASIE SZKOLENIA:

 • przedstawimy zakres nowych i najważniejszych regulacji Rozporządzenia MAR i Ustawy o ofercie publicznej oraz niektórych innych ustaw,
 • omówimy praktyczne i formalne aspekty tworzenia i zarządzania informacją giełdową,
 • przypomnimy zakres raportu rocznego wynikający z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych i podamy praktyczne wskazówki ważne w czasie pracy nad raportem,
 • omówimy przypadki trudnych informacji poufnych – jak je zidentyfikować, ocenić ich cenotwórczość, zarządzać nimi i jaki zastosować tryb ich publikacji,
 • przeanalizujemy nowe wytyczne w zakresie dobrych praktyk spółek giełdowych (DPSN 2021),
 • podzielimy się spostrzeżeniami i praktycznymi rozwiązaniami problemów spotykających na co dzień naszych Klientów.

SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST:

 • Członkom Zarządów nadzorujących działy IR,
 • Pracownikom działów IR,
 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
 • Pracownikom Biur Zarządów,
 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 10 lutego 2021 roku

START: godz. 10.00

KOSZT: 650 zł + VAT/osoba

Zapisanym osobom po opłaceniu faktury prześlemy indywidualny link do szkolenia.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE NA GPW – ZMIANY W REGULACJACH 2021
Doradca wsparciem w problemach i trudnościach w raportowaniu spółek giełdowych

10 lutego 2021 roku, szkolenie/webinar

PRAKTYKA I ZMIANY STOSOWANIA MAR (10.00 – 12.00)

BLOK I
ART. 7, ART. 17 ORAZ ZMIENIONY ART. 18 MAR

 1. Zmiany formy prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych, podejście kaskadowe – w założeniu ułatwienie dla Emitenta.
 2. Lista osób a sekcja osób, sekcja a sekcja stała, pułapki w tworzeniu sekcji stałej.
 3. Informacja poufna – praktyki Emitentów i problemy w interpretacji.
 4. Uprawniony dostęp do informacji poufnej.
 5. Problemy związane z opóźnieniem informacji poufnej – obrona decyzji o opóźnieniu.
 6. Informacja poufna a tajemnica przedsiębiorstwa.
 7. Informacja poufna a raporty okresowe – co i kiedy raportować przed raportem okresowym?

BLOK II
ART. 19 MAR ORAZ ZMIANY W JEGO STOSOWANIU

 1. Tryb i zmiany terminu przesyłania powiadomień o transakcjach na instrumentach finansowych – nowy termin dla Emitenta.
 2. Transakcje podlegające powiadomieniu.
 3. Osoby pełniące obowiązki zarządcze i ich osoby blisko związane.
 4. Okres zamknięty – praktyka obowiązywania zakazów.
PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (12.00- 14.00)

BLOK III
NOWE WYMOGI USTAWY – PRAKTYKA ICH WDRAŻANIA PRZEZ EMITENTÓW

 1. Polityka wynagrodzeń – przegląd.
 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach – nowy obowiązek Rady Nadzorczej Emitenta.
 3. Istotna transakcje z podmiotami powiązanymi – praktyka stosowania, ważna rola procedur.
 4. Procedura informowania o nieprawidłowościach – sygnaliści.

BLOK IV
RAPORTOWANIE ROCZNE

 1. Raport roczny – co powinno się znaleźć i jak zaplanować prace nad raportem w świetle nowych ujawnień.
 2. Sprawozdawczość Zarządu – szerszy zakres ujawnień.
 3. Oświadczenia Zarządu, Rady Nadzorczej.
 4. Polityka różnorodności – obowiązkowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym.
 5. Raportowanie danych niefinansowych – kilka dobrych rad.
 6. Jednolity Europejski Format Raportowania – odroczenie.

BLOK V
RAPORTOWANIE BIEŻĄCE

 1. Raport bieżący a informacja przekazana w trybie informacji poufnej.
 2. Dywidenda – przykład nowego podejścia do zdarzeń w Spółce.
 3. Okrojony zakres raportowania a faktyczna potrzeba raportowania.
 4. Wymogi informowania w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia.
PLANY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH (14.30-15.30)

DPSN 2021 – NOWY ZESTAW DOBRYCH PRAKTYK

 1. Kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW.
 2. Budowa dokumentu.
 3. Generalne zmiany w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
 4. Dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych – firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyk w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie i znajomość praktyki rynkowej w zakresie szeroko rozumianych relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., uzupełnione o wiedzę z obszaru funkcjonowania grup kapitałowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, przez wiele lat odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

KOSZT: 650 zł + VAT/osoba

PŁATNOŚCI: prosimy dokonywać przelewem na numer rachunku bankowego:
Santander Bank S.A. O/Wrocław o numerze:
13 1910 1048 2415 0308 1552 0001
Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07 – z dopiskiem: „SZKOLENIE – WEBINAR luty 2021”.

TERMIN PŁATNOŚCI: płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT.

Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury „pro forma”.

ZGŁOSZENIA I KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Zgłoszenia można dokonać na adres: bik@bikinvest.com.pl lub poprzez Formularz zgłoszenia.
Kontakt telefoniczny z organizatorem: 071 77 63 693, mobile: 501 626 480, 663 922 301.

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-024) przy ul. Wietrznej 18/14 (dalej: „BIK”).

Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia w dniu 10 luty 2021 rok, w tym w celach kontaktowych (imię i nazwisko i mail). Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonego szklenia, a po jej zakończeniu do czasu: 2) przedawnienia roszczeń publicznoprawnych z dokumentów księgowych wystawionych w związku ze szkoleniem 3) w przypadku przetwarzania w celu marketingowym do czasu skutecznego zastosowania przez Ciebie środka prawnego mającego na celu zaprzestanie przetwarzania (np. sprzeciw lub żądanie usunięcia danych) – w zależności od tego który termin będzie późniejszy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji umów, kontaktu z klientem oraz promocji usług.

Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby pełniące funkcje zarządcze w podmiotach z grupy kapitałowej BIK, osoby uczestniczące w szkoleniu w dniu 10.02.2021 roku, oraz dostawcy usług informatycznych.

Przekazywanie danych do państw trzecich: Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Twoje uprawnienia: Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z RODO.

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych: Jeśli wcześniej nie podawałeś nam swoich danych wiedz, że podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z BIK.