Nowe obowiązki informacyjne spółek giełdowych po zmianach przepisów

!NOWE ROZPORZĄDZENIE O OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH!

!!REGULACJE UNIJNE WDROŻONE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM!!

19 czerwca 2018 roku, Warszawa

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o:

 • NOWE przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,

 • regulacje unijne i akty krajowe,

 • codzienną praktykę w rozwiązywaniu problemów Emitentów.

CELE SZKOLENIA:

 • Szczegółowo omówimy zmiany w NOWYM Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących
  i okresowych […]

 • Pokażemy konsekwencje wejścia w życie nowych regulacji.

 • Omówimy wszystkie wytyczne związane z obowiązkami informacyjnymi,
  o których mówi Unia Europejska oraz krajowy Ustawodawca.

 • Przekażemy praktyczne rozwiązania wypracowane w czasie rozwiązywania codziennych problemów naszych Klientów.

 • Przedstawimy wskazówki i interpretacje Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Zaproponujemy jak praktycznie poukładać obowiązki informacyjne w oparciu
  o nowy porządek prawny, jakie nowe zasady warto wdrożyć
  .

W CZASIE WARSZTATÓW UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ, OMÓWIENIA PROBLEMÓW BEZPOŚREDNIO ICH DOTYCZĄCYCH

WARSZTATY DEDYKOWANE SĄ:

 • Członkom Zarządu, menadżerom nadzorującym działy IR,

 • Pracownikom działów IR,

 • Osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych
  i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych,

 • Pracownikom Biur Zarządu,

 • Szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

MIEJSCE i TERMIN*: 19 czerwca 2018 roku; Warszawa

START: godz.: 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30)

KOSZT:

1.100 zł + VAT/osoba**

980 zł + VAT/osoba** – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

** Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

Nowe obowiązki informacyjne spółek giełdowych
po zmianach przepisów

!NOWE ROZPORZĄDZENIE O OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH!

!!REGULACJE UNIJNE WDROŻONE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM!!

19 czerwca 2018 roku, Warszawa

PROWADZĄCY:

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

PANEL I: RAPORTOWANIE BIEŻĄCE I OKRESOWE W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA

/10.00 – 13.00/

 1. WDROŻONE DO POLSKIEGO PRAWA UNIJNE REGULACJE DOT. SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW – KOMPLETNY PORZĄDEK PRAWNY.

 2. KATALOG § 5 ROZPORZĄDZENIA:

 • co „wypadło” z § 5?

 • NOWE zdarzenia podlegające raportowaniu,

 • audytor a realizacjia obowiązków informacyjnych przez Emitenta,

 • NOWE terminy raportowania.

 1. POZOSTAŁE RAPORTY BIEŻĄCE:

 • NOWE wytyczne komunikowania decyzji KDPW w sprawie akcji Emitenta,

 • NOWE terminy i sposób ich liczenia.

 1. RAPORTOWANIE ZWIĄZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM:

 • DYWIDENDA – zmiana filozofii raportowania,

 • NOWE wymgi informowania w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 • akcjonariusze 5% – jak prawidłowo sporządzić wykaz.

PRZERWA KAWOWA / 11.15-11.30/

 1. RAPORTY OKRESOWE – ZASADY OGÓLNE:

 • terminy publikacji,

 • struktura dokumentu,

 • podstawowe ujawnienia.

 1. NOWE ELEMENTY RAPORTÓW OKRESOWYCH:

 • raport kwartalny i półroczny – NOWE ujawnienia,

 • raport roczny – jak zaplanować pracę nad raportem w świetle zmian ujawnień,

 • NOWA treść oświadczenia Zarządu – czy funkcjonuje polityka wyboru firmy audytorskiej?

 • dodatkowe obowiązki Rady Nadzorczej w raporcie rocznym!

 • polityka różnorodności – obowiązkowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym,

 • nowy element oświadczenia o ładzie korporacyjnym – opis Komitetu Audytu.

 1. RAPORTOWANIE ROCZNE A DANE NIEFINANSOWE – OGÓLNE INFORMACJE:

 • uregulowania krajowe i międzynarodowe – Dyrektywa 2014/95/UE i jej implementacja do przepisów krajowych,

 • podstawowy zakres raportowania niefinansowego,

 • możliwe formy i struktura dokumentu – oświadczenie czy sprawozdanie?

 • audytor i jego rola w raportowaniu niefinansowym Emitenta.

LUNCH / 13.00-13.30/

PANEL II: WSZYSTKO O GIEŁDOWEJ INFORMACJI POUFNEJ WEDŁUG MAR

/13.30 – 15.30/

 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA INFORMACJI POUFNEJ:

 • przesłanki identyfikacji informacji poufnej – czy to już informacja poufna?

 • wymogi w procesie kwalifikacji informacji poufnych,
 • wytyczne raportowania,
 • zasady przekazywania informacji poufnych – w Grupie, poza Emitenta,
 • katalog informacji cenotwórczych – czy warto tworzyć?
 1. METODY TWORZENIA LIST DOSTĘPU OSÓB DO INFORMACJI POUFNYCH:

 • lista czy sekcja? – wersja papierowa czy elektroniczna?

 • pułapki w tworzeniu sekcji stałej.

 1. INFORMACJA POUFNA JAKO ETAP PROCESU – ETAPOWOŚĆ POWSTAWANIA INFORMACJI POUFNEJ:

 • w jaki sposób badać cenotwórczość poszczególnych etapów procesu upubliczniania informacji?

 • monitorowanie informacji poufnej,

 • problemy z udostępnianiem informacji poufnych przed ich publikacją.

 1. INFORMACJA POUFNA VS. CONSENSUS RYNKOWY:

 • co raportować przed raportem okresowym?

 • obowiązek publikowania danych finansowych w kontekście finansowej informacji poufnej,

 • jak postępować z prognozami wyników finansowych,

 • praktyka Emitentów.

 1. JAK I CZY OPÓŹNIAĆ INFORMACJĘ POUFNĄ? – OPÓŹNIENIE BARDZIEJ PRZYJAZNE EMITENTOWI?

 • przesłanki opóźnienia i konieczność ich weryfikacji,

 • zasady opóźniania informacji poufnych – ważne działania przygotowawcze,

 • dokumentacja procesu opóźnieni – obrona decyzji o opóźnieniu,

 • praktyka Emitentów.

Piotr Paliło – Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (MBA) i Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Biura Informacji Kapitałowych, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu do wypełniania obowiązków informacyjnych spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz spółek już notowanych. Pan Piotr Paliło od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na GPW. Jest także pomysłodawcą prestiżowych cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku kapitałowego – m.in. „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007 we Wrocławiu.

Autor wielu publikacji z zakresu obowiązków informacyjnych, wykładowca na licznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach z zakresu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym szkoleniach zamkniętych organizowanych indywidualnie dla poszczególnych spółek, jak również szkoleniach ogólnopolskich organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Parkiet, Instytut Rachunkowości i Podatków, Centrum Rozwoju Finansów.

Małgorzata Warzecha – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu IR oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Do niedawna, jako manager ds. IR, odpowiedzialna za obowiązki informacyjne spółki giełdowej, obecnie doradca w zakresie ich wypełniania przez podmioty giełdowe z ramienia Biura Informacji Kapitałowych.

Ewa Tomaszewska – manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako prawnik w spółkach akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych również przy obsłudze Funduszy. Praktyka w obsłudze spółek notowanych na GPW, współpracy z KNF oraz funkcjonowaniu i obowiązkach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych . Obecnie jako manager ds. obowiązków informacyjnych w Biurze Informacji Kapitałowych współpracuje z największymi uczestnikami GPW.

1100 zł + VAT/osoba*

980 zł + VAT/osoba* – koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji.

* Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

 

Płatności prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:

Deutsche Bank S.A. O/Wrocław,

o numerze: 13 1910 1048 2415 0308 1552 0001

Biuro Informacji Kapitałowych sp. z o.o. sp. k, ul. Wietrzna 18 lok. 14, 53-024 Wrocław, NIP: 899-262-82-07, z dopiskiem: „Warsztaty maj 2017”.

Płatność powinna być dokonana nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Po dokonaniu zgłoszenia oraz otrzymaniu płatności, w terminie do 7 dni roboczych do zgłaszającego wysłana zostanie faktura VAT. 

Prosimy mailem o zgłaszane potrzeby wystawienie faktury pro forma.

Zgłoszenia można dokonać na adres: bik@bikinvest.com.pl

lub poprzez Formularz

Formularz zgłoszenia: